Genealogie?

Wat is een genealogie?

Een genealogie is dus eigenlijk een stamboom. Daarbij wordt begonnen met de oudste (bekende) voorvader en daarvan worden alle nakomelingen met dezelfde naam in kaart gebracht. Hierbij krijgt iedere generatie een Romeins cijfer en iedere nakomeling binnen die generatie een Arabisch cijfer. Deze nummering kan veranderen als er in een generatie "nieuwe" vondsten worden gedaan.

 

 

De oudst gevonden stamvader met nakomelingen is Joannes van der Cruijcen. Ik heb wel oudere personen met de naam van der Cruijcen gevonden, maar daarvan heb ik (nog) geen nakomelingen kunnen vinden en ik hoop dan ook door het plaatsen van deze Website op Internet aanvullingen te krijgen en dat daardoor de nummering veranderd moet worden. Nu is mijn beginpunt nog :

Johannes van der Cruijcen


Omdat geschiedenis in het algemeen mij ook altijd al geboeid had, ben ik toen direct begonnen met onderzoek naar mijn voorouders. Als zelfstandige ondernemer ontbrak het mij toen echter aan veel vrije tijd dat een dergelijk onderzoek nou eenmaal vergt en mijn zoektocht bleef toen beperkt tot mijn eigen voorouders in rechte lijn.


Wat is een Parenteel?

Afgeleid van het Latijnse woord "parentes", wat ouders betekent, is een parenteel in de genealogie de aanduiding voor een uitgewerkt overzicht van een bepaald echtpaar de gehele nakomelingschap maar dan in zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn in mijn geval dus van het echtpaar:

Johannes van der Cruijcen en Catharina van der Linden


Wat is een Kwartierstaat ?

Bij een kwartierstaat gaat men uit van -een- persoon, de proband die het nummer 1 krijgt. Zijn of haar vader wordt aangeduid met nummer 2 en de moeder met nummer 3. De grootouders van vaderszijde zijn nummers 4 en 5 en van moederszijde zijn het de nummers 6 en 7. Per generatie vindt er dus een verdubbeling van de nummering plaats. Een even nummer duidt steeds op een mannelijke voorouder en een oneven nummer hoort steeds bij een vrouwelijke voorouder. Dus in de kwartierstaat van mijn zoon Toine, die ik op deze Site heb geplaatst, is hij, als proband, nummer 1, ik, als zijn vader, ben dan nummer 2 en mijn vrouw Ria, zijn moeder, is nummer 3, zijn grootvader van mijn kant wordt nummer 4, diens vrouw en zijn grootmoeder nummer 5, zijn grootvader van mijn vrouwskant wordt 6 en zijn grootmoeder van haar kant 7, zijn overgrootvader van mijn kant wordt nummer 8, enz., enz. Zo kun je ook nagaan dat de vrouw van zijn overgrootvader nummer 9 krijgt, terwijl haar vader dus nummer 18 is.

Wat is een Borg en Ontlastbrief?

Als iemand of een gezin zich in een bepaalde plaats wilde vestigen moest hij daar een akte inleveren waarin de plaats waaruit hij of zij afkomstig was verklaard werd dat de nieuwkomer in zijn eigen onderhoud kon voorzien en zich borg stelde voor het geval hij of zij tot armoede mocht vervallen.

Wat is een Patroniem?

Voor invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 hadden de Nederlanders geen vaste naam .Men gebruikte een Patroniem ontleend aan de voornaam van de vader. Bijvoorbeeld: Joannes, Jans betekent, Johannes de zoon van Jan. In alle geplaatste overzichten zijn, in verband met de persoonlijke privacy, bepaalde gegevens van nog levende personen en om andere moverende redenen achterwege gelaten. Hebt U vragen of denkt u aanvullingen te hebben voor deze kwartierstaat of voor mijn genealogisch onderzoek, stuur mij dan een mailtje:


Contact »       Terug naar boven »